Zákaznická podpora:[email protected]

Kyslíkový generátor O2 Pack - Kyslík pro první pomoc

4 839 Kč / ks
Skladem

Kyslíkový generátor O2-Pack je prvním bezpečným a výkonným zdrojem kyslíku. Umožňuje použití v naléhavých situacích.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Co to je O2 Pack?

Kyslíkový generátor O2-Pack je prvním bezpečným a výkonným zdrojem kyslíku. Jednoduchá a intuitivní manipulace s O2-Pack umožňuje použití ve všech naléhavých a krizových situacích, které vyžadují akutní aplikaci dýchacího kyslíku.

Výkonný a přesný:

Kyslíkový generátor O2-Pack produkuje 3 litry kyslíku za minutu po dobu 12 minut, bez údržby a bez další regulace. Použití kyslíkové masky během aplikace přístroje, která se nachází pod víkem, zvyšuje kapacitu dýchacího ústrojí v průměru až o 40%.

Lehký a kompaktní:

O2-Pack má hmotnost menší než 1 kg a lze jej proto umístit naprosto všude např.:v lékařské ambulanci, v pohotovostní lékařské brašně, v autě, v domácnosti atd. 

Popis výrobku:

Výrobek je navržen jako kyslíkový dýchací generátor k jednorázovému použití. Samotný přístroj O2-Pack se skládá z válcovité schránky, obalené lepenkou o rozměrech 250 mm (délka), 90 mm (průměr) a váhy 875 g (netto), ve které je umístěna nádoba s ocelovým pláštěm naplněná NaClO3 (Chlorečnan sodný).

Bavorský technický kontrolní úřad TÜEV Bayern e.V. zařadil podle německých směrnic pro Zdravotnické přístroje (Medical Equipment Regulations) tento výrobek do kategorie Přístroje IV (Equipment IV - inhalační přístroj, bez napájení z vnějšího  zdroje). Výrobek proto nepodléhá povinným zkouškám. Pravidelná údržba a kontroly nejsou požadovány.

Konstrukce a zacházení s výrobkem

Hlavní těleso výrobku je vyrobené z kovu a obsahuje látku k chemické reakci - NaClO3.

Počáteční energie požadovaná ke spuštění chemického procesu uvnitř válce je dodávána nárazovou spojkou (kolíkem), který se uvolňuje po aktivaci  indukčního procesu,  tzn. po zatažení plastikového kroužku v rámci aktivace tohoto výrobku k použití. Tento spouštěcí mechanismus následně spouští  chemický proces generování O2 k dýchání bez jakéhokoliv jiskření. 

U tohoto zařízení není žádná možnost ovlivnění tohoto reakčního procesu anebo jakákoliv regulace výstupního průtoku kyslíku. Jakmile je reakce spuštěna, probíhá až do úplného spotřebování vnitřní zásoby látky. 

Po iniciaci uvedené chemické reakce dochází exotermickým procesem při teplotě přibližně 450 °C k rozkladu chlorečnanu sodného (NaClO3) na chlorid sodný a kyslík (s vytvářením meziproduktu NaClO4) podle probíhající chemické reakce 2 NaClO3 ---- 2 NaCl + 3 O2 uvnitř uzavřené nádoby.

Rychlost této reakce, a tím také množství molekul uvolňovaného kyslíku za časovou jednotku, jakož i rozsah uvolňovaného tepla, jsou postupně zpomalovány za pomoci přidaného jemně rozptýleného práškového železa (Fe). Vytváření Cl2 je zabráněno přidáním BaO do původní náplně tohoto výrobku již ve výrobě.

Po ukončení této vnitřní iniciace zůstávají v použitém obalu výrobku jako konečné látky reakce pouze NaCl a oxid železnatý.

Vypouštěný plyn je bezbarvý, s absolutně neutrální vůní. Podle zkušební zprávy vypracované firmou Linde AG je stupeň čistoty uvolňovaného kyslíku 98 %. Takto generovaný kyslík vyprodukovaný uvedenou reakcí je veden pomocí kyslíkové kanyly do průhledné PVC masky zelenavé barvy, s postranními otvory. Těsně před maskou je na trubici zabudován měřič průtoku O2, přičemž červená značka je indikátorem přítomnosti průtoku. Maska je určena pro jednorázové použití. V části nad nosem má maska pružný kovový proužek a s jeho pomocí může být maska dostatečně fixovaná na tvář pacienta s pomocí popruhu (řemínku).

Naměřené hodnoty

Podle informací dodaných výrobcem přístroje a podle hodnot uvedených ve výše zmíněné zkušební zprávě firmy Linde AG, uvedená chemická reakce vyprodukuje nepřetržitý průtok kyslíku v objemu 2,5 - 3 litry za minutu po dobu asi 12 minut. Naše vlastní měření tyto hodnoty potvrdily.

Tři série měření přinesly tyto výsledky: 

Zkouška 1                   průtok ca 2,6 litru za minutu. Po dobu 12 minut 38 sekund 

Zkouška 2                   průtok ca 2,6 litru za minutu. Po dobu 11 minut 56 sekund 

Zkouška 3                   průtok ca 2,5 litru za minutu. Po dobu 12 minut 32 sekund 

Přístroje tak v rámci zkoušek produkovaly v průměru přibližně 32 litrů kyslíku po dobu ca 12 minut.

Pohotovostně-zdravotnické a bezpečnostní aspekty z pohledu skladování a použití přístroje.

Nádoba přístroje je pevná a podle našich vlastních zkoušek vydrží kyslíkový generátor pád na betonovou podlahu z výšky až pěti metrů a při různých úhlech dopadu bez jakéhokoliv vážnějšího poškození. Nemáme žádné informace o teoreticky možných změnách samotné schránky, kovového válce a iniciačního mechanismu při dlouhodobém skladování výrobku ve vlhkém prostředí.

Výbuchová teplota nosné látky je 630 °C. Vzhledem k této extrémně vysoké iniciační teplotě nemůže proto mechanické působení (natřásání, svržení, narážení, mačkání, atd.) samo o sobě způsobit explozi. Tento fakt naznačuje, že skladování výrobku i v nepříznivých podmínkách není nebezpečné.

Vzhledem k podstatně malému množství kyslíku, které může být uvolněno z jednoho přístroje O2-Pack, nemůže mít současné skladování několika nádob za následek zvýšené riziko požáru, např. v budovách. Výhody okamžité dostupnosti zdroje kyslíku při poskytování první pomoci u potencionálně smrtelných  náhlých případů musí být proto vzaty v úvahu při každém rozhodování o skladování takových výrobků, dokonce i v prostorách s potencionálním rizikem požáru.

Bezpečnostní ventil na ocelové nádobě zabraňuje vytváření jakéhokoliv závažného zvyšování tlaku v systému a tím také v reakční nádobě, např. v důsledku zablokování vypouštěcích otvorů v masce. Kromě toho, kovová  spirála uvnitř trubice zabraňuje dvojitému ohýbání kyslíkové trubice. Naše praktické zkoušky prokázaly, že přerušení průtoku kyslíku tímto způsobem není možné.

Zacházení s přístrojem O2 Pack je  relativně  jednoduché a intuitivní. Aplikace masky, ze které je i slyšet uvolňovaný „vzduch"  je samovysvětlující. Jeho  použití zdravotnickými laiky za mimořádných stresových podmínek by nemělo být žádným problémem. Funkce kyslíkového generátoru může být monitorována  pomocí  průtokoměru umístěného na trubici. K chybám způsobeným zacházením s přístrojem tak prakticky nemůže dojít.

Podle výše zmíněné zkušební zprávy firmy Linde AG čistota uvolňovaného kyslíku byla >96,5 %  v  každém časovém intervalu. Hlavní, zjištěné nečistoty  tvořily Ar, N2 a CO2. Nebyly zjištěny žádné sloučeniny chloru nebo bromu  a N2O.

Prohlédněte si video k produktu

O2pack AVI